2017-08-24 10:56:26

Hello,
The guide is hosted at
www.nuno-srv.pl/guides/chinese.html

Raduvay se, raduvay
Raduvay se domaki ne
Kolko liste po gorach
Tolko zdrave na taz kyshcha