2019-07-08 08:52:37

Hey!
What MUD client should I pick up to fit well with Jaws? Is VIP Mud still OK?

Raduvay se, raduvay
Raduvay se domaki ne
Kolko liste po gorach
Tolko zdrave na taz kyshcha